Mijn favorieten

Wanneer is een koopovereenkomst bindend?

Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst. Bij het kopen en verkopen van een huis gelden er afwijkende eisen aan een overeenkomst tot koop en verkoop. In ons rechtssysteem is een mondelinge koopovereenkomst een rechtsgeldige verbintenis. De verkoper bereikt overeenstemming met de koper. Ze hoeven dit niet op schrift te zetten, want de overeenstemming is bereikt. De partijen kunnen elkaar houden aan hetgeen is afgesproken. In het geval één van de partijen zijn toezegging niet nakomt, is het vaak lastig om aan te tonen dat er afspraken gemaakt zijn, maar de mondelinge overeenkomst is wel rechtsgeldig. Bij het kopen en verkopen van een huis gelden er echter andere eisen.
 
Schriftelijke koopovereenkomst
Sinds 2003 is in de wet vastgelegd dat een koopovereenkomst voor het kopen van een woonhuis schriftelijk moet worden aangegaan. Deze zogenaamde schriftelijkheidsvereiste verplicht de koper en verkoper dus om de overeenstemming op schrift vast te leggen. Nadat de overeenkomst is overhandigd aan de koper, heeft hij of zij drie dagen de tijd om de koop te ontbinden zonder daar een reden voor te hoeven opgeven.

Schriftelijkheidsvereiste geldt ook voor de verkoper
Een mondelinge koopovereenkomst met betrekking tot een huis is niet geldig. De koper moet een handtekening plaatsen in de overeenkomst. Is een mondelinge toezegging van de verkoper wel rechtsgeldig? Hierover bestond enige tijd geen duidelijkheid. De koop moet schriftelijk worden vastgelegd, maar geldt dat ook voor de verkoop?
Door rechtelijke uitspraken ontstond verwarring over de toepassing van de schriftelijkheidsvereiste. De ene rechter gaf aan dat de mondelinge toezegging van de verkoper voldoende was, terwijl een andere rechter juist aangaf dat de verkoper ook een handtekening moest hebben gezet. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad weer duidelijkheid verschaft in een uitspraak in december 2011.

Uitspraak Hoge Raad
Om duidelijkheid te krijgen over hoe de wettelijke regels moeten worden uitgelegd kan een uitspraak van de Hoge Raad uitkomst bieden. In de betreffende zaak was er mondeling overeenstemming bereikt over de verkoop van een woonhuis. Ondanks de bereikte overeenstemming, weigerde de verkoper om de overeenkomst te tekenen en het huis te verkopen. De rechtbank van Breda heeft de verkoper in het gelijk gesteld. Om eindelijk duidelijkheid te verschaffen is de uitspraak ook nog voorgelegd aan de Hoge Raad, die tot hetzelfde oordeel kwam.
Een geldige koopovereenkomst moet nu dus door zowel de koper als de verkoper getekend worden om de overeenkomst rechtsgeldig te maken.