Mijn favorieten

Woordenboek - begrippen

A-B-C-akte

Akte waarin A aan B en B aan C levert.
 

Aannemingsovereenkomst
De aannemer verplicht zich in deze overeenkomst tegen een vooraf overeengekomen prijs en binnen een vooraf vastgestelde tijd een bouwwerk tot stand te brengen.
 

Aanschrijving
Een schrijven van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht voor herstel van gebreken.
 

Accessoir recht
Een recht, dat slechts samen met een zaak waartoe het behoort, kan overgaan. Het kan ook onverbrekelijk verbonden worden met een ander recht.
 

Afsluitprovisie
Banken en financieringsinstellingen brengen bij het beschikbaar stellen van een hypothecaire lening een bedrag in rekening. Doorgaans is dit een klein percentage van het hypotheekbedrag dat je leent. De afsluitprovisie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 

Akte
Schriftelijk stuk om een feit of een handeling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen.
 

Akte de command
Akte waarbij een lastgever uitdrukkelijk de door zijn lasthebber aangegane verplichtingen aanvaardt; deze akte komt met name voor bij veilingen, waar de koper niet zelf optreedt maar bijvoorbeeld zijn makelaar (in de meeste veilingvoorwaarden is overigens uitdrukkelijk bepaald dat de veilingverkoper zich het recht voorbehoudt om de bieder zelf als koper te beschouwen).
 

Akte van levering
De juridische uitwerking van een reeds gesloten overeenkomst. Deze is nodig voor het bewerkstelligen van de eigendomsoverdracht. De akte wordt door de notaris opgemaakt en ingeschreven in het kadaster en de openbare registers.
 

Akte van royement
Akte waarin de schuldeiser of beslaglegger toestemming geeft aan het kadaster om de inschrijving van hypotheek of beslag door te halen. De akte wordt ook wel akte van waardeloosheid genoemd.
 

Akte van splitsing
Akte in minuut, welke de splitsing van onroerende zaken in appartementsrechten regelt, tevens bevattende het reglement (rechten en verplichtingen van de appartement-eigenaren).
 

Appartementsrecht
Dit recht ontstaat na het splitsen (opdelen) van een object in meerdere woon-/gebruiksruimten en wordt ook in het kadaster geregistreerd. Met het kopen van een appartementsrecht wordt je mede-eigenaar van het gebouw en geeft het appartementsrecht jouw aandeel in het totaal weer (dit is nodig voor de verrekening onderhoudskosten, opstalverzekering e.d.). Hoe het gebouw gesplitst is en welke regels er gelden staat beschreven in de zgn. akte van splitsing. Overigens is niet ieder appartement, beneden- of bovenwoning een appartementsrecht.
 

Asbestclausule
Tot circa 1990 werden asbesthoudende stoffen verwerkt in bepaalde, meestal brandwerende bouwmaterialen. Als er een kans bestaat dat er asbest aanwezig is, wordt vaak een asbestclausule opgenomen in overeenkomsten.
Voorbeeld: In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.
 

Authentieke akte
In de wettelijke vorm door een ter plaatse bevoegd ambtenaar opgemaakte akte ( bijv, notaris).
 

Bankgarantie/waarborgsom
Een bankgarantie garandeert dat koper na een eerste aanmaning door de notaris een schuld van de aanvrager zal voldoen. Dit gaat op in het geval dat de koper nalatig is in de nakoming van de overeengekomen verplichtingen. In plaats van een waarborgsom contant te voldoen aan de notaris, kan een garantieverklaring/bankgarantie door (bijvoorbeeld) de geldverstrekker worden afgegeven. Gewoonlijk bedraagt de waarborgsom/bankgarantie 10% van de koopsom en moet de garantie/waarborgsom binnen 2 tot 3 weken aan de notaris zijn gesteld/voldaan.
 

Bestek
Nauwkeurige beschrijving van een werk, met alle inlichtingen aangaande de gang en uitvoering ervan, de te gebruiken materialen, de regelingen der werkzaamheden etc.
 

Bestemmingsplan
De gemeenteraad maakt plannen en bouwvoorschriften in verband met gebruik van grond en bebouwing in een vastgesteld gebied. Deze afspraken worden vastgelegd in een bestemmingsplan, gelden vaak voor een langere periode en het is vaak moeilijk om er van af te wijken. De gemeente gebruikt het bestemmingsplan als leidraad voor het verlenen van (bouw-) vergunningen.
 

Bloot eigenaar
De eigenaar van een zaak waarvan een ander het gebruik heeft op grond van een zakelijke titel, bijvoorbeeld vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht.
 

Boetebeding
Wanneer je meer aflost dan in het contract staat vermeld, is de kans groot dat uw geldverstrekker hiervoor kosten in rekening brengt. Gaat het om een verhuizing naar een andere koopwoning, dan ziet de geldverstrekker meestal af van deze "boete".
 

Borgtocht
Overeenkomst, waarbij een derde (borg) zich ten behoeve van de schuldeiser verbindt om een verbintenis van de schuldenaar te voldoen, indien deze niet zelf daaraan voldoet.
 

Bouwkundige keuring
Een rapportage die gemaakt wordt door een bouwkundige in opdracht van de verkoper of koper over de bouwkundige staat van het object en eventueel het toekomstig onderhoud. Een aannemer/bouwkundige kan tevens een gerichte, vrijblijvende offerte uitbrengen met betrekking tot herstel, modernisering, verbouwing, e.d.
 

Canon
Bedrag of andere tegenprestatie, jaarlijks voor een erfpacht te voldoen.
 

Cederen
Afstaan, afstand doen van, overlaten, eigendomsrecht van een vordering.
 

Cessieakte
Akte waarbij de overdracht van een schuld of vordering aan een ander plaatsvindt.
 

Comparant(e)
Hij, zij, die voor een notaris, een rechter etc. verschijnt om een akte te doen opmaken, zich te verantwoorden etc.
 

Conformiteit
Eén der hoofdeisen voor verkopers in het nieuwe BW: een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden (art. 7:17 BW).
 

Conservatoir beslag
Beslag ter bewaring, gelegd door een schuldeiser op goederen of rechten van de schuldenaar, teneinde benadeling te voorkomen.
 

Courtage
Het honorarium van de makelaar voor het verlenen van diensten. U betaalt pas courtage aan een NVM-makelaar als er een overeenkomst is gesloten of als er in opdracht een taxatie is uitgevoerd. Over de hoogte van onze courtage kunnen wij je nader informeren, deze is namelijk afhankelijk van o.a. de hoogte van koopsommen en waarden, e.d. Courtage is inclusief BTW.
 

Dading
Schriftelijke overeenkomst waarbij partijen tegen overgave, belofte of terughouding van iets, een geding ten einde brengen of voorkomen. Partijen komen tot een vergelijk of tot een transactie.
 

Depot
Bewaargeving.
 

Domicilie
Wettige woonplaats.
 

Economische levering
Hieronder wordt verstaan elk belang bij een onroerende zaak, die als gevolg van een overeenkomst, waarbij rechten en verplichtingen - waaronder het risico van waardevermindering en tenietgaan - wordt overgedragen, toekomt aan een ander dan de eigenaar. Deze transactie moet gemeld worden bij de fiscus en verkoper en koper zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de overdrachtsbelasting. Dit houdt in dat een sleuteloverdracht voor het tijdstip van het tekenen van de akte van levering ook onder dit begrip valt.
 

Eigendomsoverdracht
Je bent pas eigenaar van onroerende zaken als de officiële overdracht is geweest bij de notaris. Dit gebeurt door ondertekening van de notariële akte van levering en overschrijving daarvan in het kadaster (juridische levering) en overhandiging van de sleutels (feitelijke levering).
 

Erfdienstbaarheid
Dit betekent dat derden bepaalde rechten hebben op het gebruik van de grond en/of bebouwing. Erfdienstbaarheden moeten in het eigendomsbewijs worden vermeld. Bijvoorbeeld het recht van overpad, uitrit, het gemeenschappelijk gebruik van leidingen, TV-antenne, en dergelijke.
 

Erfpacht
Dit is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de grond van een derde te houden en te gebruiken. Hiervoor kan een canon bedongen worden. Dit is een vergoeding voor het houden en gebruiken van de onroerende zaak.
 

Executeren
Voltrekken, ten uitvoer leggen. Bijvoorbeeld, een vonnis tot gerechtelijke verkoop van bezittingen wegens schuld.
 

Executiewaarde
Als de koper de verplichtingen uit de hypotheekovereenkomst lange tijd niet nakomt, volgt meestal een gedwongen verkoop. De executiewaarde is het bedrag dat de onroerende zaak bij gedwongen verkoop vermoedelijk zal opbrengen. Dit is doorgaans een lagere opbrengst dan wanneer de woning ongedwongen/op de vrije markt wordt verkocht.
 

Executoriaal beslag
Gerechtelijk geschrift dat vatbaar is voor c.q. recht geeft op executie.
 

Expiratie
Verloop, afloop (van een termijn).
 

Financieringskosten
Alle kosten die je maakt bij het afsluiten van een hypotheek, bijvoorbeeld taxatiekosten, notariskosten, courtage en registratiekosten.
 

Garantie Instituut Woningbouw (G.I.W.)
De onafhankelijke stichting G.I.W. wil de kwaliteit van nieuwbouw koopwoningen verbeteren en het vertrouwen tussen bouwers en kopers bevorderen. Zij geeft garantiecertificaten aan kopers van nieuwe woningen en lost eventuele geschillen tussen bouwers en kopers op.
 

Grosse
Een gewaarmerkt 1e afschrift in executoriale vorm van een officieel stuk. Met name een afschrift van een vonnis of andere authentieke akte in de vorm waarin zij ten uitvoer kan worden gelegd ( d.w.z. aan het hoofd voerende de woorden: "In naam des Konings" respectievelijk "der Koningin").
 

Gunning
Toewijzing van een leverantie, een aanbesteding, een bod.
 

Hypotheekgever
De eigenaar die de woning in onderpand geeft voor het recht van hypotheek.
 

Hypotheeknemer
Degene die het onderpand (het recht van hypotheek) onder zich neemt. De geldgever dus.
 

Horizontaal eigendom
Appartementsrecht.
 

Juridische levering
Inschrijving van de overdracht van eigendom in de openbare registers (kadaster).
 

Kadaster
Organisatie die het eigendom van onroerend goed in Nederland registreert. Grootte perceel en grenzen, huidige en voorgaande eigenaren, hypotheken, monumentenwet e.d. worden bij het kadaster ingeschreven.
 

Koopakte
Een schriftelijk en onderhands koopcontract tussen kopers en verkopers waarin alle mondelinge overeengekomen afspraken worden vastgelegd en waarin eventueel ontbindende voorwaarden, bijzondere clausules en de lasten en verplichtingen worden opgenomen.
 

Kosten koper (k.k.)
De kosten die gemaakt moeten worden om een onroerende zaak in eigendom te krijgen, zoals overdrachtsbelasting (6%), notariskosten voor de akte van levering en de registratie bij het kadaster; eventuele makelaarscourtage en financieringskosten, zijn voor rekening van de koper en zijn daarom niet in de koopsom inbegrepen. Informeer tijdig naar de hoogte van de kosten. "Kosten koper" is gebruikelijk bij de verkoop van bestaande woningen.
 

Kwalitatieve verplichting/kettingbeding
Een recht dat een ander dan verkoper en koper kan hebben op een onroerende zaak, ongeacht wie daarvan de eigenaar is.
 

Legaat
Erfmaking, testamentaire beschikking waarbij de erflater aan een persoon zekere bepaalde goederen geeft.
 

Makelaar in onroerende zaken
Deskundige op het gebied van onroerende zaken, die o.a. overeenkomsten tot stand brengt. De makelaar bemiddelt tussen kopers en verkopers en waardeert (on)roerende zaken. Tot 2001 werd de makelaar in zijn ambt beëdigd door de rechtbank. Emil NVM Makelaars is aangesloten bij de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende zaken). De NVM verplicht haar leden om zich regelmatig te laten bijscholen en om belangrijke symposia, cursussen, excursies en dergelijke bij te wonen die met het vak te maken hebben.
 

Mandelig
Gemeen, gemeenschappelijk; recht met name van gemene muren, sloten e.d.
 

Milieuclausule
Wordt vaak in overeenkomsten opgenomen. Dit sluit aansprakelijkheid van de verkoper uit wat betreft de bodemgesteldheid en eventuele saneringsverplichtingen die daar uit kunnen voortvloeien.
Voorbeeld: De verkoper verklaart dat over eventuele bodemverontreiniging niets anders bekend is dan het faxbericht van de lokale gemeente, afdeling milieuzaken, die aan de akte wordt gehecht. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor bodem- en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. De koper kan de verkoper niet voor enige vorm van bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanspreken. Dit kan alleen als er sprake is van een verwijtbaar toerekenbaar handelen, nalaten of verzwijgen van de verkoper zelf.
 

Minuut akte
De oorspronkelijke akte van de notaris die hij onder zich houdt.
 

Missive
Aanschrijving door het Gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht voor herstel van gebreken.
 

NVM.
De Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende zaken en vastgoeddeskundigen (NVM) is een landelijke brancheorganisatie met ruim drieduizend leden. De NVM stelt continu hoge eisen aan haar leden op het gebied van opleiding en bijscholing (verplicht), kwaliteit en deskundigheid en het blijven voldoen aan de erecode. Tevens voorziet de NVM in een aantal diensten t.b.v leden en/of cliënten van leden (uitwisseling aanbod makelaars onderling, juridische ondersteuning, diverse verzekeringen en een afdeling consumentenzaken ten behoeve van advisering en oplossing van meningsverschillen en klachten met uw makelaar).
 

Nationale Hypotheekgarantie
NHG Garantie betekent dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich tegenover een hypotheekbank garant stelt voor de betaling van de hypotheekvordering op het moment dat de onroerende zaak gedwongen moet worden verkocht. Om voor NHG in aanmerking te komen moeten aanvragers aan bepaalde voorwaarden voldoen (inkomen, hoogte koopsom e.d.). Zo'n NHG kan invloed hebben op de hoogte van de rente en het bedrag van de geldlening. NHG moet worden aangevraagd voordat de woning eigendom wordt.
 

Natrekking
Eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere een geheel vormt of gaat vormen (bijv. opstallen worden eigendom van de grondeigenaar, ook al worden deze aangebracht door een derde, tenzij anders overeengekomen).
 

Non-comparitie
Het niet-verschijnen bij rechtshandelingen, bijvoorbeeld bij het verlijden van de notariële akte.
 

Notaris
Ambtenaar door De Kroon benoemd om o.a. rechtsgeldige akten op te stellen en te passeren. Je krijgt met de notaris te maken bij de eigendomsoverdracht van de onroerende zaken, bij het passeren van hypotheekakten, erfrecht, testament, samenlevingscontracten e.d.
 

Obligatoir
Verbindend, verplicht, met verbindende kracht.
 

Onderhandse verkoopwaarde
Verkoopwaarde van onroerende zaken die onder normale omstandigheden op de vrije markt worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de gedwongen (executoriale) verkoop.
 

Onroerende zaak
Hieronder wordt verstaan de grond en alles wat zich daarop of daarin bevindt, voor zover dat hiermee aard- of nagelvast verbonden is. Voorheen onroerend goed genoemd
 

Ontbindende voorwaarde(n)
Een voorwaarde die kan worden opgenomen in koopovereenkomsten. Deze zorgt ervoor dat de overeenkomst kan worden ontbonden, vaak zonder verdere kosten, als die voorwaarde niet wordt vervuld.
Voorbeeld: een ontbindende voorwaarde ten behoeve van de hypothecaire financiering tegen markt concurrerende voorwaarden en tarieven of het verkrijgen van een woonvergunning. Het inroepen van een ontbinding moet dan wel goed gedocumenteerd geschieden. Meestal wordt een termijn afgesproken waarin de ontbindende voorwaarden van kracht zijn.
 

Optie
Officiële betekenis: eenzijdige keuzemogelijkheid van kopers om een koopovereenkomst aan te gaan, waarbij de voorwaarden van de overeenkomst vast staan (bijvoorbeeld bij nieuwbouwwoningen). Bij bestaande bouw houdt optie in dat de verkoper een bedenktijd gunt aan een belangstellende, als deze een voorstel overweegt. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet in onderhandeling te treden met een derde partij. In een hectische woningmarkt wordt een (langdurige) bedenktijd meestal niet gegeven.
 

Ouderdomsclausule
Als een woning niet die eigenschappen heeft, die men van nieuwe(re) woningen kan verwachten, wordt vaak een ouderdomsclausule opgenomen
Voorbeeld: de koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan ... jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.
 

Overbruggingskrediet
Een lening die de periode overbrugt tussen betaling van de aankoop en ontvangst van de opbrengst/koopsom uit de verkoop. Dit krediet wordt o.a. verstrekt op basis van de overwaarde van de huidige woning, hoogte inkomen en koopsom/hypotheek nieuwe woning.
 

Overdrachtsbelasting
Heffing van de overheid die veelal de koper van een woning moet betalen. Als je een woning onder de marktwaarde koopt, kan je toch een hogere aanslag krijgen. Wanneer in een overeenkomst BTW is opgenomen - en dat is meestal zo bij een nieuwbouwwoning - hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen.
 

Recht van hypotheek
Geeft een schuldeiser het recht zijn vordering bij voorrang boven andere schuldeisers op de opbrengst van de onroerende zaak te verrekenen.
 

Registergoederen
Goederen voor welker overdracht of vestiging, inschrijving in daartoe bestemde registers noodzakelijk is (onroerende zaken, schepen en vliegtuigen, art. 3:10 BW).
 

Renovatie
Hernieuwing, vernieuwing, in het bijzonder het weer in goede staat brengen van woningen en voorzien van modern woongerief als badkamer e.d.


Rentelast
Percentage van de schuldrest die de geldnemer betaalt aan de geldverstrekker.
 

Retentierecht
Recht om een zaak, die men van een ander onder zich heeft, niet terug te geven dan tegen voldoening van hetgeen men te vorderen heeft van de eigenaar van de zaak.
 

Roerende zaak
Dat wat niet tot de onroerende zaken wordt gerekend; een verplaatsbare zaak.
 

Royement
Doorhalen, o.a. van de hypothecaire inschrijving.
 

Saneren
Gezond maken, zuiveren, ordenen, orde op zaken stellen. Verouderde bouw door nieuwbouw vervangen.
 

Servituut
Erfdienstbaarheid, zakelijke last waarmee een erf bezwaard is tot gebruik en ten nutte van een ander erf.
 

Sleutelverklaring
Overeenkomst tussen koper en verkoper van een onroerende zaak, waarbij de koper het feitelijk bezit verkrijgt voordat de juridische levering heeft plaatsgevonden, onder uitdrukkelijke voorwaarden en verbodsbepalingen.
 

Stroman
Iemand die een bepaalde zaak koopt op eigen naam, in overleg met of in opdracht van een derde, die niet als koper mag optreden of niet bekend wil worden als finale koper.
 

Subrogatie
In-de-plaats-stelling of -treding; met name het treden in rechten van een schuldeiser door een derde, die de schuldenaar heeft betaald.
 

Substitutie
Vervanging: het in-de-plaats-stellen. Bij lastgeving en volmachten: het overdragen van een last of van de uitoefening van een recht aan iemand anders.
 

Taxateur
Iemand die zaken op hun marktwaarde schat. Bij onroerende zaken treedt een makelaar op als taxateur.
 

Taxatie
Schatting van de waarde van een bepaalde zaak. De waarde is mede afhankelijk van het doel van de taxatie.
 

Titel
1. akte, bewijsstuk waarin een recht is vastgelegd;
2. rechtsgrond (een huis bewonen zonder recht of titel).
 

Transport
Overdracht van eigendom, het gebruiks- of beschikkingsrecht, met name van onroerende zaken, ten overstaan van een notaris.
 

Transportakte
Schriftelijke vastlegging dat de verkoper het eigendom van de woning overdraagt aan de koper. Deze overdrachtsakte (of transportakte) wordt opgemaakt en ondertekend bij de notaris, die een samenvatting van de tekst voorleest. De tekst bevat onder andere meer informatie over de namen van de verkoper en de koper, over de woning, de kadastrale gegevens, de koopsom, eventuele erfdienstbaarheden en diverse andere belangrijke gegevens en bepalingen.
 

Vrij op naam (VON)
VON betekent dat in de koopsom alle kosten zijn inbegrepen om de onroerende zaak in eigendom op naam te krijgen (overdrachtsbelasting en/of notariële akte van levering, BTW, en dergelijke). Hierbij horen niet de eventuele kosten van jouw makelaar, notaris inzake hypotheekakte e.d. Vrij op naam is gebruikelijk in de nieuwbouw. Let wel: hieronder vallen niet de financieringskosten.
 

Vrijwaring
Het zich verbinden jegens iemand, dat deze het genot zal hebben van een zaak of een recht; ook het instaan voor mogelijk nadeel, door een derde veroorzaakt.
 

Vruchtgebruik
Zakelijk recht dat de vruchtgebruiker heeft om een onroerende zaak te gebruiken al dan niet tegen een bepaalde vergoeding.
 

VvE
Vereniging van Eigenaren (appartementseigenaren).
 

Wettelijke rente
Rente die wettelijk is voorgeschreven en verschuldigd is over vorderingen nadat deze in rechte aanhangig worden gemaakt, of als de schuldenaar (eerder) in gebreke wordt gesteld. Het percentage wordt bij AMVB (Algemene Maatregel Van Bestuur) geregeld en van tijd tot tijd bekend gemaakt.
 

Woonvergunning/vestigingseisen
In veel gemeenten heeft u een woonvergunning nodig om een huis te kunnen kopen/huren beneden een bepaalde koop-/huursom. Deze woonvergunning krijg je van de gemeente wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld woonachtig en/of werkzaam bent in de (regio) gemeente. Soms speelt de hoogte van het inkomen een rol. Informeer tijdig of in de gemeente waar je je wilt vestigen, een dergelijke vergunning nodig is. Wij informeren je graag vrijblijvend.
 

WOZ-waarde
Bij de Wet Onroerende Zaken vastgestelde waarde van onroerende zaken, die o.a. wordt gebruikt bij de vaststelling van de hoogte van (gemeente) belastingen.